АВТОРСЬКА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

  • Базиль С. М. Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Ключові слова: компетентність, інформатична компетентність, компонент, модель, педагогічна модель, освіта, критерії, вища освіта, педагог професійного навчання

Анотація

У статті представлено результати наукового дослідження процесу формування інформатичної компетентності в майбутніх спеціалістів, зокрема педагогів професійного навчання в закладах вищої освіти (ЗВО), відтворено особливості об’єкта дослідження на прикладі розробленої педагогічної моделі та встановлено взаємозв’язки між системними елементами процесу формування інформатичної компетентності. Основою статті є висвітлення думок значної кількості науковців щодо педагогічної моделі, яка показує взаємозв'язки між елементами досліджуваного процесу та їхню взаємозалежність, а також надає можливість з'ясувати й виокремити важливі характеристики аналізованого об'єкта і його функціювання.

Піл час аналізу науково-педагогічної літератури було визначено складові частини педагогічної моделі формування інформатичної компетентності майбутніх педагогів професійного навчання та виокремлено педагогічні умови й блоки педагогічної моделі. З огляду на теоретичний аналіз, можна сказати, що педагогічна модель має такі взаємопов’язані між собою блоки: цільовий – містить мету, завдання, підходи (системний, синергетичний, компетентнісний, діяльнісний, інтердисциплінарний, акмеологічний) й принципи (загальнодидактичні, специфічні); змістовий – включає компоненти інформатичної компетентності (мотиваційно-ціннісний, когнітивний, діяльнісно-професійний, оцінювально-рефлексивний), зміст, етапи, форми і методи навчання; результативно-оцінювальний – включає критерії, показники й рівні, які сприяють отриманню конкретного результату, тобто сформованості інформатичної компетентності майбутніх педагогів професійного навчання під час підготовки у ЗВО.

На основі аналізу науково-педагогічної літератури розроблена педагогічна модель, яка є цілком працездатною й спрямована на формування інформатичної компетентності в майбутніх педагогів професійного навчання. Також вона є поштовхом до розробки організаційно-методичного забезпечення й спецкурсу запропонованої моделі формування інформатичної компетентності майбутніх педагогів професійного навчання під час підготовки в закладах вищої освіти.

Біографія автора

Базиль С. М., Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

аспірант кафедри професійної освіти та комп’ютерних технологій

Опубліковано
2020-03-25
Як цитувати
Базиль С. М. (2020). АВТОРСЬКА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ. ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (45), 76-84. https://doi.org/10.37915/pa.vi45.94
Розділ
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ