ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛІ СИСТЕМИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ

  • Бурчак С.О. Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Ключові слова: моделювання, модель, система, творчість, розвиток творчості майбутніх педагогів, здобувачі вищої освіти, педагогічний університет

Анотація

У статті схарактеризовано модель системи розвитку творчості майбутніх учителів математики в процесі фахової підготовки в педагогічному університеті. Висвітлено аналіз праць сучасних науковців з питань проєктування, моделювання, моделей різноманітних педагогічних процесів. Крім того, представлено детальний опис її структурних компонентних складників (соціальне замовлення, мета і завдання, методологічний, теоретичний, практичний, результативно-коригувальний компоненти), а також указана умова достатньої узагальненості досліджуваних змістових і структурно-процесуальних її компонентів, завдяки виконанню якої вона може бути апробованою та реалізованою в реальному освітньому процесі педагогічних закладів вищої освіти.

Подано основні етапи процесу моделювання системи (осмислення й визначення функцій модельованого об’єкту; побудова максимально функціональної системи наскрізних компонентів структури досліджуваного об’єкту; установлення функціонального, логічного, технологічного, семантичного та інших видів взаємозв’язків між компонентами моделі; вивчення динаміки досліджуваного об’єкту, закономірностей функціонування системи; накопичення відомостей про об’єкт дослідження за допомогою теоретичних та емпіричних методів дослідження).

Розглянуто поняття творчості майбутніх учителів математики, яку в межах нашого дослідження розуміємо, як сукупність рівноцінних самостійних компонентних складників (мотиваційного, когнітивного, діяльнісного, рефлексивного), що сприяють активній творчій діяльності здобувачів вищої освіти, яка спрямована на розв’язання освітніх завдань, а розроблена модель розвитку творчості майбутніх учителів математики в процесі фахової підготовки, насамперед,  відображає результати теоретичного пошуку (обґрунтовані завдання, методологічні підходи, принципи, фактори, педагогічні умови, етапи, структурні компоненти, критерії, показники тощо) щодо проєктування відповідної системи.

Біографія автора

Бурчак С.О., Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри фізико-математичної освіти та інформатики, докторант Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Опубліковано
2020-03-25
Як цитувати
Бурчак С.О. (2020). ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛІ СИСТЕМИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ. ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (45), 84-92. https://doi.org/10.37915/pa.vi45.87
Розділ
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ