ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТОВНО-МОВНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ У НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

  • Сотер М. В. Первомайська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
Ключові слова: змістовно-мовна інтеграція у навчанні; міждисциплінарні зв’язки; співробітництво викладачів фахових дисциплін з викладачами іноземних мов; моделі змістовно-мовної інтеграції у навчанні.

Анотація

У статті наголошено, що сучасна парадигма іншомовної освіти у технічних закладах вищої освіти України повинна, передусім, орієнтуватися на побудову такої системи підготовки фахівців інженерно-технічних спеціальностей, яка би передбачала студентоцентризм, відкритість, гнучкість, мобільність, практичну спрямованість та інтеграцію, що у майбутньому надасть можливість фахівцю адаптуватися до мінливих умов професійної діяльності.
Констатовано необхідність перенесення акцентів на оволодіння іноземною мовою шляхом інтеграційної взаємодії професійно-орієнтованих дисциплін та іноземної мови через імплементацію змістовно-мовної інтеграції у навчанні. Обґрунтовано необхідність залучення змістовно-мовної інтеграції у навчанні.
Схарактеризовано ряд проблем, пов’язаних із практичним упровадженням змістовно-мовної інтеграції у навчанні в освітній процес технічних закладів вищої освіти: недостатній рівень володіння англійською мовою студентами і викладачами фахових дисциплін для представлення навчального матеріалу англійською мовою; труднощі у співпраці викладачів іноземних мов та викладачів фахових дисциплін щодо створення та розробки навчальних планів, програм, матеріалів; поліпшення знання англійської мови, як студентами, так і викладачами.
Представлено особливості змістовно-мовної інтеграції у навчанні в умовах підготовки студентів інженерно-технічних спеціальностей: одночасне опанування іноземної мови і майбутнього фаху (професійно-орієнтованих дисциплін); навчання іноземної мови як засобу для викладання та засвоєння студентами позамовного змісту; автентичність навчальних матеріалів; побудова атмосфери співпраці, довіри й емпатії; формування активної особистості, готової до самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення; взаємодія викладачів іноземних мов та викладачів-предметників та ін.

Біографія автора

Сотер М. В., Первомайська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

кандидат педагогічних наук, викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

Опубліковано
2021-02-17
Як цитувати
Сотер М. В. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТОВНО-МОВНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ У НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ. ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (48), 166-171. https://doi.org/10.37915/pa.vi48.223
Розділ
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ