РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМНО-СИНЕРГЕТИЧНОГО ПІДХОДУ ДО НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

  • Гуменюк І. М. ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
Ключові слова: педагогічна освіта, синергетика, комунікативний дискурс, мовна система, освітня парадигма, професійне мовлення, екстралінгвістичні засоби, компетентність.

Анотація

Стаття присвячена вивченню синергетичних проявів у процесі еволюційних змін структури, змісту та організації навчання курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» у педагогічних закладах вищої освіти. Завданням дослідження є висвітлення основних напрямів реалізації синергетичного підходу в межах навчальної дисципліни. На основі позицій синергетики встановлено, що аналізований курс є динамічною, відкритою, нелінійною системою, яка охоплює певну кількість підсистем: змістову, методичну, парадигматичну, інструментальну, лінгвістичну, – що зазнають змін під упливом суспільних і політичних чинників.
До зовнішнього кола синергетики української мови за професійним спрямуванням віднесено взаємодію елементів системи керування процесом навчання. Внутрішні синергетичні кола дисципліни вибудовуються із мовної системи, системи позамовних чинників і системи професійного мовлення. Сучасне розуміння мови як складної, динамічної, саморегульованої системи можливе на основі опанування її підсистем і само по собі є прикладом аналізованого підходу до мовної освіти. Авторка наголошує на синергетичному баченні механізмів виникнення мовленнєвого твору у фаховому контексті як важливому чиннику підвищення комунікативної компетентності студентів.
Описано шляхи досягнення ефекту «надлишку освіти» під час виконання самостійної роботи до курсу «Українська мова за професійним спрямуванням». Професійний комунікативний дискурс, крім лінгвістичної основи, вимагає залучення інформації, отриманої з інших дисциплін. Синергетика дає можливість об’єднання різнонаукових аспектів у єдину систему пізнання. Окреслено мотиваційний вплив синергетики у межах курсу. Результати проведеного дослідження використано для побудови моделі застосування синергетичного підходу до навчання української мови за професійним спрямуванням.

Біографія автора

Гуменюк І. М., ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки початкової освіти

Опубліковано
2021-02-17
Як цитувати
Гуменюк І. М. (2021). РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМНО-СИНЕРГЕТИЧНОГО ПІДХОДУ ДО НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ. ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (48), 121-128. https://doi.org/10.37915/pa.vi48.215
Розділ
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ