ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ КРІЗЬ ВИМІР РИТОРИЗАЦІЇ ОСВІТИ

  • Кузьменко В.В. КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»
  • Білавич Г.В. ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
Ключові слова: риторизація, професійна підготовка, майбутній учитель початкової школи, студенти, початкова освіта.

Анотація

Стаття присвячена проблемі риторизації професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи – здобувачів бакалаврського рівня вищої освіти, яка актуалізується не тільки в теоретичному, а й практичному вимірі. Так, близько 46% випускників педагогічних закладів вищої освіти недостатньо володіють риторичною культурою, відчувають страх перед аудиторією, мають труднощі в підготовці та виголошенні публічного виступу тощо. Нова парадигма вищої педагогічної освіти ставить завдання – посилити практичну підготовку майбутніх учителів початкової школи. Це передбачає знання в галузі риторичної підготовки, володіння вміннями вести конструктивний діалог, суперечку, бесіду, виступати з публічною промовою, висловлюючи власний погляд на ту чи іншу педагогічну чи суспільну проблему тощо.
За результатами аналізу навчальних планів професійної підготовки бакалавра з галузі знань 01Освіта/Педагогіка зі спеціальності 013 «Початкова освіта» декількох ЗВО України зроблено низку висновків. Навчальні плани недостатньою мірою слугують формуванню риторичної особистості майбутнього вчителя початкової школи, оскільки на це спрямовані тільки обмежене коло навчальних предметів з блоку професійної підготовки (предмети за вибором студента).
Дисципліни, які передбачені навчальним планом спеціальності «Початкова освіта», мають недостатній арсенал щодо змісту, форм та методів формування риторичних умінь. Автори наголошують: велику роль у риторичній підготовці майбутніх учителів відіграють курси «Основи культури і техніки мовлення», «Виразне читання в початковій школі», «Основи комунікативної діяльності майбутніх учителів початкових класів» та деякі інші. Однак це предмети за вибором студента. Тому варто риторизувати професійну підготовку здобувачів бакалаврського рівня вищої освіти, зокрема в частині обов’язкових предметів, а також уточнення й коригування вимагають курси «Основи культури і техніки мовлення», «Українська мова за професійним спрямуванням», «Сучасна українська мова з практикумом», «Дитяча література та методика навчання літературного читання» та деякі інші. Необхідно активізувати навчально-риторичну діяльність студентів, розширити практичну підготовку, організувати ефективні форми самостійної роботи студентів тощо. Важливим чинником риторизації підготовки здобувачів бакалаврського рівня вищої освіти може стати курс «Основи риторики та красномовства», мета якого – формувати риторичну особистість майбутнього вчителя початкової школи.

Біографії авторів

Кузьменко В.В., КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки й менеджменту освіти

Білавич Г.В., ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки початкової освіти

Опубліковано
2021-02-17
Як цитувати
Кузьменко В.В., & Білавич Г.В. (2021). ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ КРІЗЬ ВИМІР РИТОРИЗАЦІЇ ОСВІТИ. ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (48), 85-91. https://doi.org/10.37915/pa.vi48.212
Розділ
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають