ЦІННІСНІ ЗМІНИ ЯК ДЕТЕРМІНАНТИ ЦІННІСНОЇ ОСВІТИ

  • Свищ Л. О. Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
Ключові слова: цінності, ціннісні орієнтири, ціннісно-смислова сфера, ціннісна освіта, аксіологія, педагогіка.

Анотація

Сучасні зміни аксіологічних орієнтирів зумовлюють динамічні процеси переосмислення цінностей, ціннісних установок, змін змісту ціннісно-смислової сфери нашого сучасника. Відтак зростає значення аксіологічних досліджень та сфера застосування аксіологічного підходу. Особливого значення набувають дослідження впливу сучасних змін аксіологічних орієнтирів на освітні пріоритети вищої школи.
У статті показано, що процес ціннісних трансформацій в принципі не є прямолінійним і однозначним, а напруга між традицією та сучасністю залишається основою системи цінностей європейських суспільств. Аналіз спеціальної літератури дає підстави стверджувати, що мінливий світ, процеси, що в ньому відбуваються, – зіткнення глобалізації та національної самоідентифікації, інноваційних тенденцій і збереження традиційних цінностей, не можуть не зумовлювати зміну аксіологічних орієнтирів. При цьому формування ціннісних преференцій особистості, конструювання засобами ціннісної освіти ціннісно-смислової сфери людини створює вагомі передумови для її залучення у бажаний морально-етичний простір. Обґрунтовано думку, що ціннісна сфера людини має бути предметом постійної уваги з боку суспільства та держави, зокрема освітянської сфери. Обстоюється позиція, що особлива роль освіти у контексті формування ціннісно-смислової сфери зумовлена і тим, що конструювання системи та ієрархій цінностей людині створює передумови для її адаптації у мінливому світі, що має принципове значення для духовної довершеності особистості. Показано, що розвиток ціннісної освіти є одним з ключових чинників модернізації вищої освіти.
На підставі здійсненого аналізу доведено, що ціннісні орієнтири в освітньому контексті постають засобами регуляції та регламентації освітньої діяльності, але лише у тому випадку, якщо відповідні цінності набули особистісного статусу, стали предметом переживання й переосмислення самими педагогами. Тому в умовах сучасних ціннісних трансформацій набуває особливого значення ціннісна підготовка вчителя, зокрема майбутніх викладачів іноземної мови, а необхідність наукових досліджень проблеми її практичної реалізації – особливої актуальності.

Біографія автора

Свищ Л. О., Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського

старший викладач кафедри української та іноземних мов, здобувач кафедри педагогіки Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського.

Опубліковано
2021-01-29
Як цитувати
Свищ Л. О. (2021). ЦІННІСНІ ЗМІНИ ЯК ДЕТЕРМІНАНТИ ЦІННІСНОЇ ОСВІТИ. ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (47), 125-133. https://doi.org/10.37915/pa.vi47.162
Розділ
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ