ОСВІТА ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В СУЧАСНІЙ ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ: УМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ

  • Чайковська Г.Б. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Ключові слова: освіта для сталого розвитку, педагогічні умови, концепція «Нова українська школа», інтегрований курс «Я досліджую світ», початкова освіта, реалізація цілей освіти для сталого розвитку.

Анотація

У статті розглянуто проблему реалізації освіти для сталого розвитку в умовах реформування вітчизняної освіти та з урахуванням реалій і потреб сьогодення. Зокрема проаналізовано та обґрунтовано педагогічні умови реалізації цілей освіти для сталого розвитку в навчанні учнів молодшого шкільного віку. Наголошено на необхідності оновлення змісту типових освітніх програм для початкової школи контентом сталого розвитку та освіти для сталого розвитку, у т. ч. природничої, громадянської та історичної, соціальної та здоров’язбережувальної освітніх галузей, що реалізується в межах інтегрованого курсу «Я досліджую світ». Доведено, що така інтеграція відображає ідеї та принципи сталого розвитку, грамотно поєднує його ключові компоненти та сприяє формуванню в учнів початкової школи багатогранних, інтегрованих компетентностей.
Установлено, що важливою педагогічною умовою реалізації цілей освіти для сталого розвитку є використання принципів педагогіки емпауерменту (мотивації і натхнення до дії). З’ясовано, що основним методом цієї концепції є партнерство, побудоване на основі активної суб’єкт-суб’єктної взаємодії учасників освітнього процесу.
В реалізації цілей освіти для сталого розвитку в освітньому процесі початкової школи необхідним вважаємо формування в учнів таких навичок: упевненість у собі, ораторські здібності, комплексне розв’язання проблем, уміння працювати в команді, вирішення конфліктів, емоційна компетентність, креативність, уміння домовлятись, когнітивна гнучкість тощо.
Обґрунтовано важливість забезпечення інтерактивності освітнього середовища початкової школи як умови реалізації цілей освіти для сталого розвитку шляхом використання на уроках інформаційно-комунікативних технологій та інноваційних методів навчання. Особливо це актуально в умовах дистанційного навчання.
Констатовано, що означені педагогічні умови взаємопов’язані та взаємодоповнювальні, формують сталу систему вимог, необхідних для впровадження ідей сталого розвитку в зміст освітньої програми початкової школи.

Біографія автора

Чайковська Г.Б., Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидат біологічних наук, доцент кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Опубліковано
2021-01-29
Як цитувати
Чайковська Г.Б. (2021). ОСВІТА ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В СУЧАСНІЙ ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ: УМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ. ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (47), 50-57. https://doi.org/10.37915/pa.vi47.154
Розділ
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ