МОВНІ СТИЛІ НАВЧАННЯ У ВИКЛАДАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: ЛІНГВОДИДАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

  • Лебедєва Н. М. КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»
  • Французова К. С. Херсонський державний університет
Ключові слова: методика навчання, англійська мова, лінгводидактика, мовні стилі навчання (“language learning style”), рецепція, комунікація.

Анотація

У статті представлені різні підходи до вивчення проблеми мовних стилів у сучасній лінгводидактиці, пояснюються причини їх популярності у світовій практиці викладання іноземних мов і чому вони широко прийняті і популяризуються британськими та американськими вченими. Автори детально розглядають та інтерпретують на прикладах основні види мовних стилів навчання (“language learning styles”), вказуючи на їхні переваги та недоліки, і як вони можуть бути використані для покращення якості викладання іноземної мови у середній школі. У ході викладеного матеріалу демонструється роль “language learning styles” у методиці викладання іноземних мов. Заслуговує на увагу питання про розмежування понять “language learning styles” викладача та учня.
Проблема “language learning styles” у викладанні англійської мови у середній школі набула особливої актуальності у зв’язку з необхідністю формування у сучасних учнів навичок комунікації в різних соціальних сферах. Термін «мовні стилі навчання» (“language learning styles”) використовується для опису концепта, що включає процес рецепції школярами нової іншомовної інформації та вироблення у них уміння адекватно її ретранслювати у процесі спілкування.
Авторками проаналізовано основні принципи “language learning styles” у сучасній лінгводидактиці та розкрито можливості конкретного застосування їх у методиці навчання англійської мови у середній школі. Встановлено взаємозв’язки між різними підходами до вивчення мовних стилів. Визначено методи формування «відчуття стилю», відповідного комунікативній ситуації.
У широкому розумінні “language learning styles” розглядається у контексті загальних принципів навчання іноземної мови, проте акцентується необхідність диференційованого та особистісно зорієнтованого навчання. Авторки виходять з того, що вибір стилів навчання передбачає врахування рівня психологічної і комунікативної підготовки учнів, зокрема ступенів сформованості їхніх мовних та мовленнєвих навичок з англійської мови, а також інтелектуального рівня, вікових особистісних рис, процесів пам’яті, уяви, мислення.
Авторки розробили пропозиції щодо використання “language learning styles” у практиці навчання англійської мови у середній школі, а також визначили перспективу подальших досліджень у цій галузі.

Біографії авторів

Лебедєва Н. М., КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії й методики викладання навчальних дисциплін

Французова К. С., Херсонський державний університет

кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології та прикладної лінгвістики

Опубліковано
2021-01-29
Як цитувати
Лебедєва Н. М., & Французова К. С. (2021). МОВНІ СТИЛІ НАВЧАННЯ У ВИКЛАДАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: ЛІНГВОДИДАКТИЧНИЙ АСПЕКТ. ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (47), 43-50. https://doi.org/10.37915/pa.vi47.147
Розділ
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ