РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПІД ЧАС РОБОТИ У ВОЛОНТЕРСЬКІЙ ГРУПІ «ОСВІТНІЙ ХАБ»

  • Матвієнко О. В. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
  • Степаненко Л. М. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
  • Губарєва Д. В. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Ключові слова: компетентність, професійна компетентність, позааудиторна діяльність, волонтерська діяльність, соціальна компетентність.

Анотація

У статті теоретично і практично обґрунтовано вплив волонтерської діяльності на розвиток готовності майбутніх педагогів до професійної діяльності. Виявлено, що процес реформування системи вищої освіти тісно пов’язаний з розробленням і впровадженням компетентнісного підходу в систему професійної підготовки фахівців соціальної сфери. Метою та результатом освітнього процесу стає формування компетентностей, що відображають результати навчання, шкалу цінностей, систему мотивації до певного виду діяльності, спілкування, поведінку, а також соціально-моральні норми, особистісні характеристики спеціаліста та його взаємодію із соціальним середовищем. У результаті аналізу літературних джерел, результатів наукових досліджень і практики соціальної роботи дали змогу виокремити суперечності між потребою суспільства в підготовці професіоналів освітньої сфери, що здійснюють волонтерську діяльність та недостатньою увагою до цієї проблеми в теорії і практиці професійної освіти, і вимагають пошуку нових форм підготовки та розвитку їх професійних компетентностей у позааудиторній волонтерській діяльності. Розглянуто вплив позааудиторної волонтерської діяльності на розвиток соціальної компетентності майбутніх педагогів. Розкрито сутність і зміст соціальної компетентності та визначено її місце в структурі професійної компетентності педагога. Досліджено вплив позааудиторної волонтерської діяльності на рівень розвитку соціальної компетентності майбутніх педагогів шляхом їх залучення до роботи у волонтерській групі «Освітній хаб». Розкрито теоретичні засади розвитку соціальної компетентності майбутніх педагогів в умовах університетської освіти шляхом наукового обґрунтування і характеристики сутності та змісту в контексті професійної підготовки майбутніх педагогів в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова на педагогічному факультету. Проведена робота дозволяє констатувати ефективність системи розвитку соціальної компетентності майбутніх педагогів в умовах університетської освіти, що підтверджується порівнянням результатів експериментальних та контрольних груп.

Біографії авторів

Матвієнко О. В., Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і методики початкового навчання

Степаненко Л. М., Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

доктор педагогічних наук, доцент, проректор з наукової роботи

Губарєва Д. В., Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

доктор філософії, старший викладач кафедри педагогіки і методики початкового навчання

Опубліковано
2022-02-09
Як цитувати
Матвієнко О. В., Степаненко Л. М., & Губарєва Д. В. (2022). РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПІД ЧАС РОБОТИ У ВОЛОНТЕРСЬКІЙ ГРУПІ «ОСВІТНІЙ ХАБ». ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (51), 191-198. https://doi.org/10.37915/pa.vi51.372