МОВНА ОСОБИСТІСТЬ КРІЗЬ ПРИЗМУ НАУКОВИХ СТУДІЮВАНЬ МАРІЇ ІВАНІВНИ ПЕНТИЛЮК

  • Рускуліс Л. В. Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
Ключові слова: мовна особистість, національно-мовна особистість, комунікативна компетентність, престиж мови, мовна, мовленнєва, предметна, прагматична компетентності, творчі вміння, комунікативні вміння й навички.

Анотація

У статті визначено, що особливістю неперервної мовної освіти є формування мовної особистості, що забезпечує утвердження статусу української мови як державної; з’ясовано, що для майбутніх учителів української мови – це постійна праця над словом, намагання засвоїти всі його тонкощі, досягнувши високого рівня лінгвістичної компетентності, й передати отримані знання учням; наголошено, що дослідження мовної особистості – один із векторів наукових пошуків Марії Іванівни Пентилюк; досліджено тлумачення поняття «мовна особистість» (за М. Пентилюк) як високорозвинена особистість, носій як національно-мовленнєвої, так і загальнолюдської культури, який володіє соціокультурним і мовним запасом, вільно спілкується рідною, державною та іншими мовами в полікультурному просторі, адекватно застосовує набуті полікультурні знання, мовленнєві вміння й навички. На основі аналізу праць М. Пентилюк: закцентовано увагу на проблемі престижу української мови – її авторитет у міжнаціональному та міжнародному спілкуванні; проаналізовано особливості формування національно-мовної особистості в сучасному освітньому просторі як носія національного способу мислення, національної свідомості та самосвідомості, національного характеру й менталітету, національно-культурної мотивації; обґрунтовано, що формування людини відбувається тоді, коли освіта рідною мовою здатна забезпечити високий рівень розвитку комунікативної компетентності; розглянуто складники комунікативної компетентності (мовна, мовленнєва, предметна, прагматична); простудійовано поняття «культуромовна особистість» та її критерії; висвітлено етапи формування культуромовної особистості; схарактеризовано творчі вміння, що спрямовані на сприймання, відтворення й створення висловлювань в усному й писемному мовленні; з’ясовано психологічні передумови засвоєння комунікативних умінь і навичок.

Біографія автора

Рускуліс Л. В., Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри української мови і літератури

Опубліковано
2021-02-17
Як цитувати
Рускуліс Л. В. (2021). МОВНА ОСОБИСТІСТЬ КРІЗЬ ПРИЗМУ НАУКОВИХ СТУДІЮВАНЬ МАРІЇ ІВАНІВНИ ПЕНТИЛЮК. ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ, (48), 91-97. https://doi.org/10.37915/pa.vi48.193
Розділ
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ