Редакційна етика

Етична політика збірника наукових праць «Педагогічний альманах» базується на етичних нормах, які є загальноприйнятими у науковій спільноті України та світу. Зокрема, у цьому аспекті редакційна колегія керується рекомендаціями Комітету з видавничої етики (Committee on Publication Ethics), нормативними документами та вітчизняним і зарубіжним досвідом.

Редакційна колегія несе відповідальність за видання збірника наукових праць «Педагогічний альманах».

Для того, щоб стаття була прийнята до друку у збірнику наукових праць «Педагогічний альманах», вона повинна бути оригінальною (раніше ніде не опублікованою) теоретичного та (або) експериментального характеру з актуальних проблем теорії педагогіки, дидактики, історії педагогіки, школознавства, методики навчання, виховання, розвитку, професійної орієнтації учнів та студентів в закладах освіти та позашкільних установах, порівняльної педагогіки, соціальної педагогіки, педагогіки післядипломної освіти, неперервної освіти, управління навчальними закладами тощо. Стаття повинна розкривати певну проблему в тій галузі, якій присвячена робота, та мати наукову новизну і цінність (теоретичну і (або) практичну).

Як виняток, якщо Автор/автори має намір подати на розгляд редакційної колегії раніше опубліковані матеріали, він повинен представити попередню публікацію та обґрунтувати доцільність публікації нової статті (нова стаття повинна мати не менше 75% нового матеріалу), зазначивши, які саме доповнення, зміни були внесені у порівнянні із попереднім варіантом статті.

Всі авторські матеріали є об’єктом проведення незалежної та закритої експертизи без розголошення контактної інформації про рецензентів авторам матеріалів. Процедура рецензування для статей є обов’язковою у формі подвійного сліпого рецензування (double blind), коли Рецензент не знає Автора/авторів, а Автор/автори – Рецензента. Рецензія складається одним із членів редколегії або зовнішнім Рецензентом, якого призначає Головний редактор, та оформляється за Формою для рецензента.

Редакційна колегія без упередження розглядає всі рукописи, які представлені до публікації, оцінюючи кожну статтю належним чином, незважаючи на расову, релігійну, національну приналежність, а також статус або місце роботи Автора/авторів. Редакційна колегія виносить справедливі та неупереджені рішення, незалежні від комерційних чи інших інтересів, та забезпечує чесний процес рецензування.

Редакційна колегія може відхилити рукопис без рецензування, якщо вважає, що робота не відповідає профілю видання; подана стаття не має наукової новизни та цінності; містить елементи фальсифікації, компіляції, плагіату; стаття була подана до інших видань; у статті наявні грубі помилки тощо.

Редакційна колегія має право вилучити (здійснити ретракцію) опубліковану статтю, за умови з’ясування порушення чиїхось прав або ж загальноприйнятих норм наукової етики. Про цей факт вилучення статті редакційна колегія повідомляє і Автора/авторів, і організацію, до якої/яких він/вони афілійовані. Про це обов’язково зазначається на сайті збірника наукових праць «Педагогічний альманах», а також в наступному випуску збірника, який є черговим після виявлення факту, через який здійснюється ретракція.

Усі статті, які надходять до редакційної колегії збірника наукових праць «Педагогічний альманах», перевіряються за допомогою комп’ютерних систем виявлення академічного плагіату. Статті, які мають ознаки плагіату, компілятивного характеру відхиляються.

Автор/автори статті для публікації у збірнику наукових праць «Педагогічний альманах» повинні подати заповнену форму Авторської угоди на публікацію матеріалів. Якщо редакційна колегія приймає рішення про відхилення статті, то вищезазначена угода анулюється із втратою юридичної сили.

При розміщенні матеріалів у збірнику наукових праць «Педагогічний альманах» Автор/автори передають у безкоштовне та неексклюзивне використання редакційною колегією матеріалів із збереженням тільки авторських прав на рукопис без обмеження терміну такої передачі. (Ліцензія CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0).

Фактом розміщення матеріалів у збірнику наукових праць «Педагогічний альманах» Автор/автори дозволяють редакційній колегії розміщати матеріали у мережі Інтернет та надають право доступу до цих матеріалів користувачам незалежно від їх місця проживання.

Редакційна колегія збірника наукових праць «Педагогічний альманах» залишає за собою право на розповсюдження у електронній або паперовій формах збірник наукових праць «Педагогічний альманах» та/або іншої інформації, підготовленою редакційною колегією, цілком або лише окремих статей або їх фрагментів, що вже опубліковані без повідомлення про ці дії авторів статей із збереженням їх авторських прав відповідно до законів України «Про інформацію» та «Про науково-технічну інформацію».

Відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права» за Автором/авторами зберігаються всі немайнові права на твір. Редакційна колегія збірника наукових праць «Педагогічний альманах» відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права» виконує передачу примірника твору бібліотекам та архівам України та інших країн, діяльність яких не спрямована прямо або опосередковано на одержання прибутку, за умов використання отриманих матеріалів від редакційної колегії в освітній діяльності із збереженням авторства. Передача матеріалів виконується із забезпеченням принципів відкритого та безкоштовного доступу до переданих матеріалів (open access).

Прийняті статті після друку збірника наукових праць «Педагогічний альманах» розміщуються у мережі Інтернет на сайті Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського, на офіційному веб-сайті збірника наукових праць "Педагогічний альманах".